Notis Privasi

Maklumat Peribadi - Notis dan Kebenaran

Selaras dengan keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, langkah memastikan data peribadi individu disimpan dengan selamat amat dititikberatkan oleh Perbadanan Pinjaman Sabah. Perbadanan melindungi data ini dengan mewujudkan pelindung fizikal, elektronik dan prosedur yang mematuhi atau lebih ketat dari undang-undang yang dikuatkuasakan.

Saya telah membaca dan memahami Notis Privasi Perbadanan Pinjaman Sabah. Dengan ini saya memberi keizinan kepada Perbadanan Pinjaman Sabah dan bersetuju dengan syarat-syarat berkenaan pemprosesan maklumat peribadi saya.

Akaun Kebenaran Agensi Pelaporan Kredit

Saya dengan ini memberi kuasa dan memberi kebenaran kepada Perbadanan Pinjaman Sabah/ mana-mana Agensi Pelaporan Kredit berdaftar untuk mendapatkan apa-apa maklumat kredit daripada CTOS dan/atau mana-mana Agensi Pelaporan Kredit berdaftar seperti yang didefinasikan di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 tanpa sebarang notis lanjut kepada Saya bagi tujuan seperti yang berikut (mana-mana yang berkenaan):

  • Pemprosesan permohonan kredit
  • Kajian semula had kredit
  • Penyusunan semula
  • Pertindihan
  • Naik taraf permohonan